Privacy Policy

1. Ghi âm

Chúng tôi sử dụng chức năng ghi âm để chuyển âm thanh thành văn bản cho việc tìm kiếm bằng giọng nói. Chúng tôi không lưu trữ và chia sẽ âm thanh đó cho bất cứ ai.

2. Kết nối an toàn HTTPS

Chúng tôi sử dụng chứng chỉ ssl giúp mã hóa giữ liệu của quý khách tránh việc hacker tấn công sử dụng tài khoản của các bạn

3. Mã hóa dữ liệu

Sau khi đăng ký tài khoản chúng tôi sẽ mã hóa mật khẩu của quý khách theo nhiều công nghệ như md5 và sha nên việc hacker tấn công để lấy mật khẩu của các bạn rất khó khăn có thể lên đến vài trăm năm để giải mã một mật khẩu đủ độ bảo mật

4. Điều khoản sử dụng

Chúng tôi có toàn quyền sử dụng thông tin mà bạn cung cấp như tên, số điện thoại, tài liệu liên quang đến âm nhạc mà bạn gửi lên website ngoài trừ mật khẩu của các bạn.

5. Nếu bạn muốn đăng ký thành viên phải chấp nhận mọi yêu cầu bên trên.

 

[ENG]

  1. Sound recording

We use the recording function to convert audio into text for voice search. We do not store and share that sound to anyone

2. Secure HTTPS connection

 

We use SSL certificates to help keep your data safe from hackers using your account

 

3. Data encryption

 

After signing up for an account we will encrypt your password using a variety of technologies such as md5 and sha, so it is very difficult for a hacker to get your password for up to several hundred years to decode a password. The password is secure enough

 

4. Terms of use

 

We reserve the right to use the information you provide, such as your name, phone number, and material relating to the music you submit on the website, except for your password.

 

5. If you want to register, you must accept all of the above requirements.

 

Tags tìm kiếm